info@karatasnak.com   ·   0 (542) 654 73 70
GÜMRÜKLEME
GÜMRÜKLEME

GÜMRÜKLEME İhracatla ilgili her türlü işlem bu karar ilgili mevzuat ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara istinaden çıkarılacak yönetmelik tebliğ ve kanunlar çerçevesinde yürütülür. Karataş Nakliyat olarak ihracat talebinin bize ulaşmasını takiben aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmekteyiz: İhraç edilecek eşyanın G.T.İ.P (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon ) numarasının tespit edilmesi, Eşyanın nevine göre ilgili İhracat Birliklerine üyelik kayıt işlemlerini yaptırmak, İhracat Yönetmeliği ve İhracat Rejimi Çerçevesinde gerekiyorsa ilgili makamlardan ön müsaadelerin alınmasını sağlamak ve sağlık sertifikası, ziraat, kontrol belgesi,A.TR-1, E.UR-1, menşe şahadetnamesi v.b özel belgelerin teminine ilişkin işlemleri yapmak, Eşyanın konteynere / araca yüklenmesini takiben gümrük işlemlerini tamamlamak, Gerekli evrakların tamamlanmasıyla gümrük çıkış beyannamesini düzenlemek, Beyannamenin kabul ve tescilini sağlayarak muayene ve tespitini yaptırmak, İhraç konusu eşyanın yurt dışı edilmesi ve gümrük teyidinin ilgili gümrüğe gelmesinden sonra beyannameyi kapatmak, Kapanış işlemlerini takiben evrakların ihraç eden müşteriye ulaşmasını sağlamak, Teşvikli ihracatlarda teşvik Belgesini gümrükten kapatmak., Teminat mektuplarını çözmek, İhracat işleminin bitişini takiben tüm işlemlerin muhasebe ve elektronik arşiv kayıtlarını yapmak,


Any transaction related to export shall be carried out in accordance with the relevant legislation, bilateral and multilateral agreements and regulations and communiqués and laws. After Karataş Transportation has reached the export demand, we carry out the following operations: Determining the number of G.T.İ.P (Customs Tariff Statistics Position) Having registration procedures for membership of the relevant Export Associations in accordance with the nature of the case, Providing preliminary warrants from the relevant authorities if necessary in the Export Regulation and Export Regime Framework and making transactions regarding health certificate, agriculture, control document, A.TR-1, E.UR-1, Certificate of Origin, etc., Completing the customs procedures following the loading of the contest / container, Arrangement of customs exit declarations with the completion of necessary documents, Having an inspection and determination by providing the acceptance and registration of my consent, The export issue is to close the declaration after the expatriate is expatriated and the customs confirmation arrives at the relevant customs office, To ensure that the documents are delivered to the issuing customer following the closing transactions, To close the incentive certificate in customs exports for subsidized exports. To solve the letters of guarantee, To make accounting and electronic archive records of all transactions following the end of export process, .


ر ا و ر ا وا ا اا إر ااف وادة اوات ا ذات وات اار، ا ا ت :ا راس ادرات وا إو أن ا ات م ، ه د (ا ء ا ا ا) ا ا P.İ.T.G ا، ع و ا ذات ا ا اد و ا ، و و، ا ات إ دة ،1-E، 1-ATR ، ودةوارا ا ودة ا ات او أذوت ام ن ازم ا ر إذا ام ا، ا اءات م ا / او ا از، اوراق اء ا ان وا، ا ن وا ال ن وارك، ارج اول ا ذات ا ان اق، ا ا اء إ ال ،.اا ارك ادرات د ق ، ن ب ا، اء ا ت ا ووار ات